Tibetan Smokey Quartz Crystal

$2,800

Quartz: Known as the master healer, believed to amplify energy and thought, as well as the effect of other crystals.

Request More Info
SKU: NAT:Black Quartz Crystal Double End Category: Tags: , , , , , , ,